+48 22 167 03 96
Słownik pojęć branżowych, www.magazyny.pl, JLL

Słownik pojęć branżowych

Podobne wyszukiwania

3PL (Third Party Logistics)

jest to logistyka, która opiera się na wykorzystaniu firmy zewnętrznej. Zazwyczaj wsparcie dotyczy to działań w zakresie: transportu, magazynowania, realizacji zamówień oraz dystrybucji.

4PL (Fourth Party Logistics)

kompleksowa usługa logistyczna w zakresie łańcucha dostaw dla firm obejmująca projektowanie, budowanie i dostarczanie rozwiązań.

ADR

to międzynarodowy skrót oznaczający konwencję, która określa warunki przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. ADR wyróżnia klasy towarów niebezpiecznych jak: materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały ciekłe zapalne, materiały samozapalne, materiały trujące, materiały zakaźne, materiały promieniotwórcze.

AKT WŁASNOŚCI ZIEMI (AWZ)

decyzja uwłaszczeniowa wydawana przez gminę, stwierdzająca nabycie nieruchomości. To podstawa do ujawnienia nowego stanu własności w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów.

AMBIENT

określenie oznaczające przechowywanie towarów w temperaturze otoczenia.

ASTI / TI (Above Standard Tenant Improvement/ Tenant Improvement)

budżet na dedykowane najemcy usprawnienia powierzchni, dotyczące ponad standardowego wykończenia i wyposażenia.

ATTYKA

(ścianka attykowa) element górnej konstrukcji budynku, osłaniający dach. Główne funkcje attyki to: ochrona elewacji przed zaciekami z wód opadowych, zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia, redukcja strat ciepła i ochrona przed wypadnięciem.

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

wykopaliska oraz analizy prowadzone przed rozpoczęciem lub w trakcie budowy inwestycji na terenach strefy ochrony konserwatorskiej, w pobliżu stanowisk archeologicznych lub w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

BADANIA GEOTECHNICZNE

badanie polegające na wykonaniu serii odwiertów geologicznych w celu opracowania opinii geotechnicznej. Taka ekspertyza jest elementem wymaganym przez prawo budowlane i przedstawia analizę warunków wodno-gruntowych. Dzięki temu można dobrać odpowiednie fundamenty i określić parametry konstrukcji budynku, a także w konsekwencji oszacować koszty posadowienia obiektu.

BANK ZIEMI

zabezpieczanie notarialne oraz skupowanie nieruchomości gruntowych, a także ich spekulacyjne przygotowanie do inwestycji budowlanej w celu budowy konkurencyjnej pod względem dostępności lokalizacji pozycji na rynku.

BRAMY Z POZIOMU 0

wjazd do magazynu z poziomu posadzki.

BREAK OPTION

możliwość zakończenia umowy przed terminem, ustalona przed jej podpisaniem.

BREEAM

metoda certyfikacji budynków pozwalająca określić, w jakim stopniu są one przyjazne dla środowiska naturalnego oraz dla użytkowników. Podczas procesu certyfikacji weryfikowane jest osiągnięcie standardów zrównoważonego rozwoju. W zależności od liczby uzyskanych punktów certyfikat można uzyskać na jednym z sześciu poziomów, którymi są: Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding.

BROWNFIELD

inwestycja polegająca na ponownym wykorzystaniu terenów lub obiektów przemysłowych poprzez nadanie im nowych funkcji.

BTO (BUILD TO OWN)

forma współpracy między deweloperem a klientem, kiedy po zakończonej budowie nieruchomość przechodzi na własność zamawiającego, czyli klienta.

BTS (BUILD TO SUIT)

budynek zaprojektowany i wybudowany zgodnie z wytycznymi najemcy.

BUNKIER

pomieszczenie wewnątrz magazynu, wydzielone ścianami ognioodpornymi, dedykowane do przechowywania towarów niebezpiecznych.

CASH CONTRIBUTION

rodzaj zachęty finansowej - budżet dla najemcy wypłacany jednorazowo przez właściciela obiektu. Inaczej kontrybucja finansowa.

CCTV (Closed-Circuit TeleVision)

skrót określający system kamer przemysłowych.

CHŁODNIA

pomieszczenie w magazynie lub budynek dostosowany do potrzeb towarów wymagających przechowywania w kontrolowanej temperaturze.

CO-PACKING

strefa w magazynie dedykowana pakowaniu lub przepakowywaniu towarów.

CROSS-DOCK

budynek, zazwyczaj płytki, z dokami z obu stron, co umożliwia szybki przepływ towaru w magazynie.

CZYNSZ BAZOWY

wartość miesięcznej stawki najmu za metr kwadratowy powierzchni netto, wyrażona w euro, proponowana przez dewelopera, nie uwzględniająca zachęt finansowych.

CZYNSZ EFEKTYWNY

uśredniona stawka najmu za metr kwadratowy, wyrażona w euro, proponowana przez dewelopera, jest to czynsz bazowy uwzględniający zachęty finansowe.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

decyzja administracyjna, wymagana przepisami prawa dla wybranych inwestycji. Jej celem jest wskazanie, w jaki sposób ukształtować przedsięwzięcie, aby zminimalizować jego negatywny wpływ na środowisko. Jej ustalenia są brane pod uwagę przy wydawaniu innych decyzji administracyjnych, tj. Warunki Zabudowy, czy Pozwolenie na Budowę.

DECYZJA O ZATWIERDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

rodzaj zapewnienia, które uprawnia do otrzymania pozwolenia na budowę. Decyzja jest terminowa a okres jej ważności wynosi rok od zatwierdzenia projektu budowlanego.

DECYZJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

(decyzja ZRID) decyzja administracyjna pozwalająca na realizację inwestycji drogowej. Zezwolenie może być wydane przez wojewodę w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich lub starostę, jeśli dotyczy dróg powiatowych i gminnych. Wniosek o wydanie decyzji składany jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad lub zarządcę dróg.

DESTRYFIKATOR

urządzenia do „mieszania” powietrza w celu zapewnienia równomiernej temperatury w pomieszczeniu – ciepłe powietrze z górnej części wnętrza obiektu jest kierowane w dół. Ich stosowanie ogranicza straty ciepła i w konsekwencji obniża koszty za ogrzewanie.

DEWELOPER MAGAZYNOWY

firma zajmująca się realizacją inwestycji budowlanych. Zakres jej działań zazwyczaj obejmuje: kupno gruntu, przygotowanie projektu nieruchomości we współpracy z architektami, uzyskanie pozwoleń budowlanych a także wynajem lub sprzedaż wybudowanych obiektów.

DOKI/PLATFORMY PRZEŁADUNKOWE

element budynku umożliwiający załadunek i rozładunek towarów, standardowo jest na poziomie -120 cm względem podsadzki.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

dokumentacja wymagana prawnie dla wybranych inwestycji, zawierająca wyniki analiz i badań geologicznych gruntu, ich interpretację oraz (stopień osiągnięcia zamierzonego celu razem z uzasadnieniem). Jej treść określa, czy badany grunt jest odpowiedni do realizacji planowanej inwestycji, wraz ze wskazaniem ewentualnych konsekwencji dla środowiska.

DRENAŻE

sieć podziemnych kanałów stosowana do odwodnienia terenu budowy, co powoduje obniżenie zwierciadła wody gruntowej, w okresie prowadzenia robót fundamentowych w głębokich wykopach, czy osuszania obiektów budowlanych.

DROGA SERWISOWA

szlak komunikacyjny, który służy do obsługi terenów przylegających do pasa drogowego i daje możliwość zjazdu do przyległych nieruchomości.

E-COMMERCE

jeden z kanałów sprzedaży działający w oparciu o narzędzia online, który umożliwia obsługę szerokiego grona klientów, bez względu na lokalizację. Przykładami firm prowadzących sprzedaż w tej formie są: Amazon, Alibaba, eBay.

EARLY ACCESS

okres przed datą startu najmu (zazwyczaj miesiąc), podczas którego klient może przygotować całą powierzchnię (wstawić np. regały, maszyny access pointy).

EKSPANSJA

najem dodatkowej powierzchni na terenie jednego parku magazynowego przez jeden podmiot.

ESG

struktura obejmująca czynniki niefinansowe związane z obszarem środowiskowym, społecznym i zarządczym, które stosowane są do oceny praktyk biznesowych i wyników organizacji w różnych aspektach zrównoważonego rozwoju. Mają na celu spójne określenie podejścia do kwestii pozafinansowych i umożliwienie zdefiniowania charakteru działalności i wywieranego wpływu w wyżej wymienionych obszarach.

GLA ( ang. Gross Leasable Area)

skrót oznaczający powierzchnię najmu brutto.

GREENFIELD

to inwestycja realizowana na terenie, który wcześniej nie był wykorzystywany w celach budowlanych, nie jest uzbrojony i nie posiada infrastruktury. Zazwyczaj greenfieldami są działki rolnicze, leśne oraz rekreacyjne.

GRUNT MAGAZYNOWY

rodzaj nieruchomości ziemskiej składającej się z jednej lub kilku działek ewidencyjnych, na których zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni może powstać budynek o przeznaczeniu magazynowym.

GRUNT PRZEMYSŁOWY

to nieruchomość ziemska zajęta pod budynki i urządzenia przeznaczone do produkcji przemysłowej, ujęcia wody, oczyszczalni ścieków, stacji transferowych, urządzeń magazynowo- składowych itd.

HACCP

system organizacyjny gwarantujący bezpieczeństwo magazynowania oraz dystrybucji produktów spożywczych. Pomaga on wykluczyć skażenie lub zanieczyszczenie a także zapewnić bezpieczeństwo konsumenta.

HVAC (Heating,Ventilation, Air Condition)

to system instalacji sanitarnych odpowiedzialny za instalacje ogrzewania, wentylację i chłodzenie.

INBOUND

strefa przyjęć w magazynie.

INDEKSACJA

coroczne waloryzacja czynszu bazowego w oparciu o wskaźnik inflacji zapisany w umowie np. HICP, czy MUICP. Termin waloryzacji wynika z zapisów umowy.

JLL (Jones Lang LaSalle)

to międzynarodowa firma doradcza świadcząca kompleksowe usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. JLL jest spółką z listy Fortune 500 o rocznych przychodach 20,9 mld USD zatrudniającą na koniec grudnia 2022 r. ponad 103 000 osób i obsługującą klientów w ponad 80 krajach. JLL jest marką i zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Jones Lang LaSalle Incorporated. Więcej informacji na www.jll.pl.

KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia)

jeden z załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W jego treści powinny znaleźć się informacje na temat planowanej inwestycji, na podstawie których można dokonać oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

KONSTRUKCJA NOŚNA

najważniejsza część konstrukcji budowlanej, której zadaniem jest przenoszenie obciążeń, które działają na budynek.

KSIĘGI WIECZYSTE

zbiór dokumentów, świadczących o stanie prawnym nieruchomości. Dzięki nim można ustalić, komu i na jakich zasadach przysługują prawa do nieruchomości. Księgi wieczyste nieruchomości można sprawdzić po ich numerze na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

LAND DEVELOPMENT

działania, których celem jest podniesienie wartości gruntu poprzez przygotowanie go do realizacji przyszłych inwestycji budowlanych. Przykłady działań: uzyskanie decyzji, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie warunków technicznych na media.

LOGISTYK

operator – 3PL (ang. 3rd Party Logistics) – firma świadcząca usługi spedycji, kompletacji, transportu, magazynowania oraz co-packingu.

LOGISTYKA MAGAZYNOWA

to operacje umożliwiające obsługę, planowanie i zarządzanie ładunkami. Podstawowe etapy funkcjonowania logistyki magazynowej to: przyjęcie towaru, składowanie, kompletacja, wysyłka.

LONG-TERM

określenie oznaczające długoterminową umowę najmu, powyżej 3 lat.

MADE IN POLAND

tytuł raportu stworzonego przez ekspertów JLL we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAiH), Hays oraz Alto. To forma przewodnika dla inwestorów z sektora przemysłowego, którzy rozważają rozpoczęcie działalności w Polsce, jak również dla tych, którzy już rozwijają się w naszym kraju. Najnowsze wydanie jest dostępne na jll.pl

MAGAZYN A-KLASOWY

to nowoczesny obiekt magazynowy wybudowany z materiałów wysokiej jakości. Podstawowe kryteria dla budynku A-klasowego to: wysokość obiektu w świetle minimum 10 m, minimalna nośność posadzki 5 T/m 2, zabezpieczenia przeciwpożarowe, ogrodzenie, ochrona, dobra lokalizacja z łatwym dojazdem, dostęp do parkingu dla pojazdów ciężarowych.

MAGAZYN B-KLASOWY

obiekt magazynowy, który nie spełnia standardów budynku A-klasowego. Zazwyczaj są to obiekty, które potrzebują wprowadzenia usprawnień. Najczęściej charakteryzują się: posadzką bez powłoki przeciwpyłowej, wysokością hali do sufitu niższą niż 6 m, brakiem tryskaczy, oświetlenia LED, czy monitoringu.

MELIORACJE

to ogół zabiegów, których celem jest regulacja stosunków wodnych na terenach rolniczych, miejskich bądź leśnych w celu podniesienia możliwości produkcyjnych gruntów. Wśród urządzeń melioracji wodnych występują: rowy, rurociągi, stacje pomp do nawodnień, ziemne stawy rybne itd.

MEMORANDUM INWESTYCYJNE

kompletna dokumentacja gruntu, która uwzględnia jego potencjał w zakresie przyszłego wykorzystania go przez inwestora.

MPZP

czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; to akt prawa miejscowego uchwalony przez radę gminy, który zawiera ustalenia dotyczące obszaru nim objętego. Ustalenia te dotyczą: przeznaczenia terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi, z określeniem ich funkcji, zasad zagospodarowania, zasad obsługi w zakresie infrastruktury a także w zależności od potrzeb, lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz innych szczególnych warunków wymagających uregulowania planistycznego.

MROŹNIA

to przestrzeń przeznaczona do składowania produktów w niskiej, kontrolowanej temperaturze. Mroźnie wykorzystywane są do przechowywania: artykułów spożywczych, czy mięsa. Budynek będący mroźnią jest zbudowany z izolowanych płytek warstwowych, posadzki zapobiegającej zamarzaniu, który jest wyposażony w urządzenia utrzymujące określoną temperaturę oraz w regały ze stali nierdzewnej.

NAJEMCA

osoba prywatna lub firma używająca określonej nieruchomości na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Według kodeksu cywilnego za sprawą umowy najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

NAPROWADZACZE

to dwie długie rury wykonane z kostki brukowej lub cynkowanej stali, które umożliwiają pojazdom dostawczym wjazd pod punkt ładowania towaru. Naprowadzacze instalowane są na podjeździe do rampy przeładunkowej albo bramy głównej.

NOŚNOŚĆ POSADZKI

określa stopień wytrzymałości posadzki przemysłowej. Im wyższa nośność, tym większa odporność posadzki na spękania i odkształcenia. Wielkość nośności posadzki zależy od klasy betonu oraz zastosowanego w posadzce zbrojenia. Ma ona duże znaczenie dla bezpieczeństwa magazynowania oraz użytkowania obiektów przemysłowych. Standardowa wartość tego parametru wynosi 5T/m2, natomiast na rynku dostępne są obiekty o podniesionej wytrzymałości 6-8 T/m2. Posadzka o nośności dostosowanej do obciążeń: - obciążenia równomiernie rozłożone do 6 T/ m2, - obciążenie od wózka widłowego do 2 T/koło, - obciążenie punktowe od regałów do 45 T/stopę o wymiarach 12*16 cm (przy zachowaniu warunku obciążenia równomiernie rozłożonego 60 kN/ m2).

OBCIĄŻENIE OGNIOWE (ognioodporność)

ilość materiału palnego zgromadzonego na danej powierzchni. Gęstość obciążenia ogniowego wyrażana jest w [MJ/m2] i wpływa na klasę odporności pożarowej. Minimalną wielkość obciążenia ogniowego określa się na poziomie Q < 500 MJ/m2 a maksymalną Q > 4000 MJ/m2.

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ)

dokonywana zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Postępowanie OOŚ obejmuje: weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

ODROLNIENIE

to przekształcenie działki rolnej na budowlaną objęte procedurą zmiany przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, na terenie której owa działka się znajduje.

OPERAT WODNOPRAWNY

dokument wydawany przez organy administracyjne uzasadniający potrzeby inwestora w zakresie użytkowania wód w przyszłości. W operacie powinny znaleźć się dane związane z analizą prawną, techniczną oraz środowiskową danego stanu rzeczy, informacje dotyczące projektu podparte obliczeniami, załączniki graficzne i wiele innych. Dokument ten wymagany jest m.in. do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

PLAN URZĄDZENIA LASU (PUL)

dokument gospodarki leśnej opracowany dla konkretnego nadleśnictwa. Zawiera opisy i ocenę stanu lasu, cele, zadania a także sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Zazwyczaj nowelizacja treści jest przygotowywana raz na 10 lat.

PNB

pozwolenie na budowę, czyli decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie budowy. Razem z projektem, dziennikiem budowy, protokołami odbioru robót, operatami geodezyjnymi oraz rysunkami tworzy dokumentację budowlaną.

POROZUMIENIE DROGOWE

to forma umowy między inwestorem a jednostką samorządu terytorialnego, która dotyczy wydania niezbędnych pozwoleń przez jednostkę samorządu na realizację inwestycji drogowej zgodnie ze wytycznymi określonymi w tej umowie.

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

to określenie stosowane w aktach prawnych, które oznacza niezabudowaną, pokrytą roślinnością przestrzeń na działce. Funkcją powierzchni biologicznie czynnej jest ułatwienie rozwoju fauny i flory, retencja wody z opadów, poprawienie estetyki krajobrazu.

POWIERZCHNIA WYBUDOWANA SPEKULACYJNIE (SPEK)

obiekty budowane przez deweloperów bez uprzednio podpisanych umów najmu.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

to powierzchnia liczona po zewnętrznych krawędziach wykończonego budynku. Przepisy prawa nie definiują powierzchni zabudowy, dlatego jej określenie zależy od indywidualnej interpretacji urzędu.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

decyzja admiracyjna, która pozwala na rozpoczęcie i prowadzenie lub wykonywanie robót budowlanych innych niż realizacja obiekt.

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

decyzja administracyjna, która udzielana jest w przypadku, gdy istnieje możliwość wpływu na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy zwierciadło wody może ulec obniżeniu.

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

decyzja administracyjna, która pozwala na prowadzenie instalacji funkcjonujących w sposób mogący negatywnie wpływać na środowisko naturalne.

PRE-LET (umowa przednajmu)

umowa najmu podpisana przed rozpoczęciem budowy obiektu.

PROJEKT BUDOWLANY

dokument będący opracowaniem planów inwestycji budowlanej stworzony w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Składa się z projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego.

PROMIENNIK

urządzenie generujące ciepło dostarczane do powierzchni magazynowej, zazwyczaj ulokowany nad dokami.

PRZEDSIĘWZIĘCIE MOGĄCE POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

przykładami tego typu przedsięwzięć mogą być m.in. rozbudowa, przebudowa oraz montaż zaplanowanego przedsięwzięcia bądź działania niezwiązane z wymienionymi dotychczas, lecz powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań wykazanych w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Realizacja inwestycji, która może mieć wpływ na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie opinii wydanej przez organ oceniający. W decyzji znajdują się wskazania dotyczące sposobu, w jaki należy zrealizować inwestycję, by ograniczyć jej wpływ na środowisko.

PRZEDSIĘWZIĘCIE MOGĄCE ZAWSZE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

przykładami przedsięwzięć tego typu mogą być: instalacje do wyrobu substancji z zastosowaniem procesów chemicznych (do wytwarzania produktów farmaceutycznych, spalania paliw), instalacje emitujące pola elektromagnetyczne, radiokomunikacyjne itd.

PRZEKSZTAŁCENIE GRUNTU

to zmiana przeznaczenia danego terenu w wyniku uchwały gminy. Najczęściej przekształcenia dotyczą działek rolnych na budowlane

RAPORT ŚRODOWISKOWY

jego celem jest zidentyfikowanie zagrożeń oraz zastosowanie działań, które pozwolą ograniczyć lub wykluczyć czynniki mające szkodliwy wpływ na środowisko.

REKULTYWACJA

to przywracanie terenom zniszczonym przez człowieka wartości użytkowych i przyrodniczych możliwie bliskich stanowi naturalnemu.

REMEDIACJA

działanie mające na celu przywrócenie równowagi w przyrodzie, którą zaburzył człowiek. W praktyce jest to zmniejszenie ilości substancji zagrażających środowisku bądź ograniczeniu ich rozprzestrzeniania w gruncie, tak aby nie zagrażały środowisku i zdrowiu ludzi.

REWITALIZACJA

to działania, których celem jest wyprowadzenie zdegradowanych obszarów miast ze stanu kryzysowego.

SBU (SMALL BUSINESS UNIT)

to obiekty magazynowe zlokalizowane w granicach miast, oferujące przestrzeń z niewielkimi modułami.

SERVICE CHARGE

to tzw. opłata serwisowa, czyli dodatkowy oraz obligatoryjny koszt ponoszony przez najemcę. Zawiera koszty związane z zarządzaniem budynkiem, m. In.. utrzymanie powierzchni wspólnych i terenów zielonych, ochrona, wywóz śmieci, naprawy a także podatki związane z nieruchomością.

SŁUŻEBNOŚĆ

to prawo umożliwiające korzystanie z nieruchomości osobie, która nie jest jej właścicielem.

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

to administracyjnie wyodrębnione tereny w Polsce, gdzie prowadzenie firmy odbywa się na szczególnych, preferencyjnych warunkach. Inwestorzy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze SSE mogą korzystać z zachęt w postaci zwolnień podatkowych bądź grantów.

STAN PRAWNY GRUNTÓW

jest to ogół praw przysługujących danej nieruchomości. Najważniejszym prawem jest prawo własności. Stan prawny daje możliwość władania bądź rozporządzania gruntem.

STRATEGIA INWESTYCYJNA

to zbiór ustalonych przez firmę zasad, na podstawie których podejmowane są podstawowe decyzje związane z inwestowaniem pieniędzy na rynku finansowym.

SUWNICA

urządzenia – dźwignice, złożone z mobilnej konstrukcji nośnej, na której przemieszcza się tzw. wózek – wciągarka lub wciągnik.

ŚWIETLIK

przeszklenia na dachu budynku stosowane w celu doświetlenia pomieszczenia.

SYSTEM DALI

to system umożliwiający sterowanie oświetleniem. Technologia tego systemu opiera się na zastosowaniu magistrali (głównego sterownika), przewodów, które przekazują sygnał cyfrowy oraz modułów sterujących Dali. Za pomocą systemu można zintegrować czujniki ruchu, natężenia światła dziennego oraz włączniki. Zastosowanie tego systemu pozwala na zaprogramowanie różnych scen oświetlenia, co wpływa na wygodę użytkowników, oraz może poprawić efektywność zużycia energii.

SYSTEM WODY SZAREJ

to rozwiązanie ekologiczne w budynku wypływające na zmniejszenie opłat za wodę bieżącą oraz ścieki. Woda szara jest wykorzystywana do spłuczek ustępowych lub do podlewania trawnika.

TERENY POPRZEMYSŁOWE

tereny, na których w przeszłości prowadzono działalność gospodarczą a dziś uważane są za zdegradowane, nieużytkowane lub nie w pełni użytkowane.

TRYSKACZE

element instalacji tryskaczowej, która stanowi stałe urządzeni gaśnicze. Instalacja tryskaczowa wymagana jest prawnie dla określonej grupy budynków. Woda pod ciśnieniem jest uruchomiona z główek tryskaczy, jeśli temperatura przekroczy określony próg w jego obszarze.

UKUR

Ustawa o Kształtowaniu Ustroju Rolnego w Polsce.

UMOWA PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

formalnie są to dwie umowy między rolnikiem a jego następcą. Na mocy pierwszej następca deklaruje, że zobowiązuje się do pracy w gospodarstwie, zaś rolnik wyraża zgodę na przeniesienie gospodarstwa na następcę po uzyskaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego. Druga umowa to przeniesienie własności i posiadania gospodarstwa na następcę po uzyskaniu prawa do emerytury lub renty. Warunkiem przekazania gospodarstwa rolnego jest, aby najemca był młodszy od rolnika o co najmniej 15 lat.

WARUNKI NA MEDIA

dokumenty, w których dostawca mediów określa w jaki sposób możliwe jest przyłączenie inwestycji wskazanej przez wnioskodawcę do jego sieci.

WIATA

zadaszona konstrukcja służąca do przechowywania pustych palet i towarów, które można składować na zewnątrz.

WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW (VACANCY RATE)

udział niewynajętej powierzchnie do całkowitej jej podaży (obiekty istniejące oraz w budowie).

WYNAJMUJĄCY

właściciel nieruchomości, który w ramach umowy udostępnia ją najemcy w zamian za czynsz.

YIELD

stopa zwrotu z inwestycji w nieruchomość komercyjną.

ZABUDOWA TERENÓW ZALEWOWYCH

termin dotyczący obszarów, które poprzez podniesienie poziomu wód gruntowych, opady lub wzbieranie rzek mogą zostać całkowicie lub częściowo zalane. Wody Polskie odpowiadają za wydanie decyzji, czy na danym terenie zalewowym możliwe jest wybudowanie nieruchomości.

ZACHĘTY FINANSOWE

mogą mieć różną formę np. zwolnienia z czynszu, czy kontrybucji finansowej. Wpływają na obniżenie czynszu bazowego do czynszu efektywnego.

ZMIANA KLASYFIKACJI GRUNTU

to ustalenie innego sposobu użytkowania gruntów rolnych niż leśny bądź rolniczy.

ZMNIEJSZENIE RETENCJI NATURALNEJ

zmniejszenie obiegu wody w środowisku wywołane działalnością człowieka, np. nadmierną zabudową terenu, wykładaniem chodnika itp.

ZRID

zgoda na realizację inwestycji drogowej, wydana przez odpowiedni organ publiczny. Decyzja uprawnia inwestora do rozpoczęcia prac na terenach znajdujących się w linii planowanej drogi. Z kolei właściciele nieruchomości znajdujących się w miejscu planowanej drogi otrzymują decyzje wywłaszczeniowe.

Bank słów

Jeśli nie znalazłeś hasła, które Cię interesuje bądź chcesz, aby definicja Twojej firmy znalazła się w naszych zbiorach, skontaktuj się z nami.