Regulamin

Regulamin korzystania z portalu magazyny.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z zasobów portalu magazyny.pl

1.2 Określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

- Spółka - Jones Lang LaSalle sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Królewskiej 16, 00-060 Warszawa, będąca właścicielem portalu magazyny.pl

- Portal – strona internetowa znajdująca się pod adresem magazyny.pl

- Użytkownik – podmiot korzystający z zasobów Portalu.

1.3. Każdy Użytkownik decydujący się korzystać z zasobów Portalu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

§2

Zasady korzystania z zasobów Portalu

2.1. Korzystanie z zasobów Portalu jest bezpłatne. Jednakże korzystanie z części zasobów Portalu wymaga wcześniejszej rejestracji.

2.2. Rejestracji mogą dokonać jedynie użytkownicy biznesowi. Pozostali użytkownicy mogą dokonać rejestracji po uzyskaniu zgody administratora Portalu. Nie istnieje możliwość założenia konta przez Użytkownika posługującego się adresem e-mail zarejestrowanym na darmowej domenie internetowej.

Pracownicy firm konkurencyjnych, w szczególności zajmujących się pośrednictwem i doradztwem w obrocie nieruchomościami (wszelkiego typu), zarządzaniem nieruchomościami, świadczeniem usług doradczych i konsultingowych przed dokonaniem rejestracji muszą uzyskać pisemną zgodę administratora portalu. Administrator ma prawo zawiesić każde konto w razie powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, iż korzystanie przez Użytkownika z danych zawartych w portalu związane jest z wykonywaniem przez niego pracy w powyższym charakterze.

2.3. Rejestracja jest bezpłatna i polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza. W formularzu należy podać następujące dane: imię, nazwisko, nazwa spółki, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu i stanowisko.

2.4. Korzystanie z zasobów Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do materiałów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych materiałów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

2.5. Spółka dokonuje weryfikacji wszelkich danych dostępnych w Portalu z należytą starannością, dane te mogą jednak odbiegać od rzeczywistości. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych zawartych w Portalu. Użytkownik powinien dokonać weryfikacji danych Portalu przed podjęciem decyzji biznesowych.

2.6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostępie do zasobów Portalu. Spółka jest uprawniona do zawieszenia działalności Portalu w każdej chwili bez konieczności informowania Użytkowników o przyczynie takiej decyzji.

§3

Prawa i obowiązki Użytkownika

3.1. Użytkownik dokonujący rejestracji wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim.

3.2. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania, a także do likwidacji swojego konta założonego na Portalu. Dane osobowe wyrejestrowanego Użytkownika zostają usunięte z bazy danych Portalu i nie są w jakikolwiek sposób więcej wykorzystywane.

3.3. Jeżeli naruszenie przez Użytkownika zasad Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do jej naprawienia.

3.4. Użytkownik na każdym etapie funkcjonowania Portalu jest uprawniony do samodzielnego skasowania swojego konta w Portalu i zażądania usunięcia wszelkich danych użytkownika z zasobów Portalu.

§4

Prawa i obowiązki Spółki

4.1. Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane te będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Spółki i nie będą udostępniane osobom trzecim.

4.2. Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź likwidacji konta Użytkownika bez podania przyczyny.

4.3. Spółka zastrzega sobie prawo do nadawania uprawnień specjalnych wybranym Użytkownikom (klienci VIP) w zakresie poziomu dostępu do zasobów Portalu. Spółka zastrzega sobie również prawo do odebrania nadanego uprawnienia specjalnego bez podania przyczyny.

4.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub decyzje podjęte przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Portalu i za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.

4.5. Spółka nie odpowiada za powstałe niezależnie od niej ograniczenia techniczne lub innego rodzaju zakłócenia, które wyłączają lub czynią utrudnionym korzystanie z Portalu.

§5

Postanowienia końcowe

5.1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne od daty publikacji.

5.2 W przypadku zmiany regulaminu Portalu, Użytkownik będzie zobligowany do zaakceptowania nowego Regulaminu przed rozpoczęciem użytkowania Portalu. Brak akceptacji nowego regulaminu będzie powodował automatyczne zawieszenie konta Użytkownika, a ostatecznie jego skasowanie z Portalu.

5.3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.